Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
W SIECI N@SZE.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Nasze Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Rynek 14 (zwana w dalszej części OPERATOREM) świadczy usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.

2. OPERATOR świadczy i udostępnia usługi na rzecz abonentów na podstawie umów, niniejszego regulaminu i cennika usług.

3. OPERATOR może zmieniać zakres świadczonych usług, w szczególności poprzez ich modyfikację i rozszerzanie, w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.


§
2

Definicje pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

۰ abonent - podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych OPERATORA,

۰ aktywacja usługi - czynności techniczne i formalne polegające na instalacji i uruchomieniu urządzeń umożliwiających świadczenie usług przez OPERATORA, podpisanie protokołu stwierdzającego odbiór instalacji i poprawne funkcjonowanie urządzeń oraz rozpoczęcie świadczenia usługi dla abonenta,

۰ cennik lub cennik usług - zestawienie usług świadczonych lub udostępnianych przez OPERATORA,

zawierający parametry usług lub sposób ich świadczenia lub udostępniania przez OPERATORA, oraz zestawienie cen za te usługi, do których płatności zobowiązany jest abonent. W przypadku uzgodnienia innej niż w cenniku ceny dla danej usługi, strony umowy określają tak uzgodnioną cenę w umowie; cena określona w umowie jest obowiązująca,

۰ okres rozliczeniowy - jest to okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rozpoczyna się w dniu miesiąca kalendarzowego wskazanym przez Operatora na Fakturze. Czas trwania danego okresu rozliczeniowego jest równy liczbie dni miesiąca kalendarzowego.

۰ umowa - zawarta pod rygorem nieważności na piśmie umowa o świadczenie lub udostępnianie przez OPERATORA usług telekomunikacyjnych na rzecz abonenta za opłatą,

۰ regulamin - niniejszy regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez OPERATORA, ustalający zasady i warunki świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez OPERATORA, będący wraz z cennikiem usług integralną częścią umowy. Regulamin wiąże abonenta OPERATORA od momentu podpisania umowy, na równi z postanowieniami umowy i cennikiem usług. Świadczenie usług oznacza również udostępnianie usług,

۰ si N@SZE.PL - sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający OPERATOROWI przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci,

۰ tajemnica telekomunikacyjna – tajemnica obejmująca informacje przekazywane w sieciach telekomunikacyjnych, dane dotyczące użytkowników oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także lokalizacji bądź identyfikacji zakończeń sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie,

۰ urządzenia - wszelkie urządzenia będące własnością OPERATORA, umożliwiające świadczenie przez
OPERATORA usług, także urządzenia udostępnione abonentowi do korzystania na czas trwania umowy,

۰ wnioskodawca - podmiot żądający świadczenia lub udostępnienia usług.

§3

Umowa o świadczenie usług

1. OPERATOR świadczy usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartych z abonentami umów, regulaminu, cennika usług i przepisów prawa.

2. Przez umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych OPERATOR zobowiązuje się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem usług, zaś abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi zgodnie z cennikiem i/lub umową oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu.

3. Umowa zawierana jest przez OPERATORA z jednej strony, a z drugiej strony przez właściwie reprezentowanego wnioskodawcę. Jeżeli wnioskodawca zawiera umowę przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela, przedstawiciel poza przedstawieniem danych i dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, obowiązany jest udokumentować swoją tożsamość oraz wykazać umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy przedstawiając stosowny dokument, odpowiednio poświadczony i w odpowiedniej formie, w tym również na żądanie OPERATORA w formie poświadczonej urzędowo lub notarialnie.

4. W imieniu OPERATORA, oświadczenia woli w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązywania umów składają i przyjmują jego upoważnieni przedstawiciele.

5. Umowa może być zawarta po przedstawieniu przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną dowodu osobistego.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, przedkłada on paszport wraz z kartą stałego lub czasowego pobytu.

6. Przed zawarciem umowy wnioskodawca będący osobą fizyczną obowiązany jest podać następujące dane, zgodne z danymi w wyżej wymienionych dokumentach:

1) nazwisko i imiona,

2) miejsca stałego pobytu (dokładny adres) oraz adres do korespondencji w przypadku, gdy jest inny niż miejsce stałego pobytu,

3) numer ewidencyjny PESEL,

4) dokument (i jego numer) potwierdzający tożsamość abonenta,

7. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak również osobą fizyczną zawierającą umowę jako przedsiębiorca, umowa może być zawarta po przedstawieniu dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy, w szczególności:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru,

2) urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,

3) urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

8. Jeżeli dla wykazania uprawnienia określonej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy niezbędne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów (np. umowa, statut), wnioskodawca obowiązany jest takie dokumenty przedłożyć.

9. OPERATOR zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji od wnioskodawcy, jakie okażą się niezbędne przed zawarciem umowy oraz do żądania potwierdzenia lub poświadczenia danych wykazywanych na podstawie niniejszego paragrafu. OPERATOR zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentów.

10. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 21 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora, a rozpoczęcie świadczenia usług następuje w dniu dokonania aktywacji rozumianej jako instalacje, uruchomienie urządzeń umożliwiających świadczenie usług przez OPERATORA, podpisanie protokołu stwierdzającego odbiór instalacji i potwierdzenie poprawnego funkcjonowania urządzeń.

11. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia OPERATORA o wszelkich zmianach danych określonych w niniejszym paragrafie.

§4

Odmowa zawarcia umowy

1. OPERATOR ma prawo odmówić zawarcia umowy. OPERATOR ma prawo odmówić zawarcia umowy w szczególności, gdy:

1) wnioskodawca nie dołączył lub odmówił okazania dokumentów, o których mowa w § 3 regulaminu lub przedstawione dokumenty budzą wątpliwości co do ich rzetelności, prawdziwości, autentyczności lub formy,

2) OPERATOR nie ma możliwości technicznych świadczenia określonej usługi, umowa miałaby być zawarta z wnioskodawcami, którzy nie spełniają warunków określonych w regulaminie,

3) umowa miałaby być zawarta z osobami, z którymi OPERATOR wcześniej rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie tych osób,

4) umowa miałaby być zawarta z osobą, która zalega z płatnościami na rzecz OPERATORA,

5) przewidywany sposób lub zakres korzystania przez wnioskodawcę z usługi może niekorzystnie wpłynąć na jakość usług pozostałych abonentów,

2. OPERATOR może uzależnić zawarcie umowy od ustanowienia przez wnioskodawcę zabezpieczenia płatności opłat w formie określonej przez OPERATORA.


§
5

Rozpoczęcie świadczenia usługi

1. W ramach umowy przedstawiciel OPERATORA wraz z abonentem dokonują aktywacji usługi w lokalizacji uzgodnionej z abonentem w umowie.

2. W przypadku nieuzasadnionego nie uczestniczenia abonenta w aktywacji usługi, OPERATOR jest uprawniony do dokonania jednostronnie aktywacji usługi.

3. W przypadku zgłoszenia przez abonenta uzasadnionych zastrzeżeń do aktywacji usługi na piśmie wraz ze szczegółowym podaniem tych zastrzeżeń nie później niż 7 dni po dniu w którym aktywowano usługę, OPERATOR ustala następny termin dokonania aktywacji usługi.


§
6

Czas trwania umowy

1. Umowa może być zawarta według wyboru abonenta na czas określony lub na czas nieokreślony, przy czym liczba pełnych miesięcy kalendarzowych (przy zawarciu umowy na czas określony) określona jest w umowie.

2. W przypadku braku pisemnego, odpowiedniego oświadczenia abonenta, złożonego najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, tj. bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności przez strony umowy, na czas nieokreślony.


§
7

Odpowiedzialność OPERATORA

1. OPERATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w granicach określonych ustawą, umową oraz niniejszym regulaminem.

2. OPERATOR ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, chyba że są one wynikiem działania abonenta, niedochowania przez abonenta przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu lub umowy, działania osób trzecich (których działanie nie jest w żaden sposób powiązane
z OPERATOREM) lub powstały w wyniku siły wyższej, albo OPERATOROWI nie można przypisać winy za spowodowanie niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

3. Usługi telekomunikacyjne realizowane przy udziale służb i urządzeń innego operatora, wykonywane są zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego operatora w zakresie, w jakim abonent korzysta z usług realizowanych przy udziale służb i usług innego operatora.

4. Z tytułu niedotrzymania z winy Operatora określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, przysługuje Abonentowi odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki.

§8

Obowiązki Abonenta

1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez OPERATORA w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci OPERATORA. W przeciwnym wypadku OPERATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika, a w szczególności zobowiązany jest do:

1) uiszczania opłat za świadczone przez OPERATORA usługi w sposób terminowy i w pełnej wysokości

2) nie udostępniania usług osobom trzecim oraz nie wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że OPERATOR wyrazi na piśmie zgodę na udostępnianie usług osobom trzecim lub wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim,

3) nie dokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do sieci OPERATORA oraz nie podłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem lub urządzeń nie posiadających świadectwa homologacji,

4) niezwłocznego zgłaszania OPERATOROWI przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu sieci OPERATORA, oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych abonentów działania w sieci OPERATORA,

5) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OPERATORA kontroli instalacji i urządzeń będących własnością OPERATORA oraz działania sieci OPERATORA,

6) informowania OPERATORA o wszelkich zmianach danych określonych odpowiednio w §3 niniejszego regulaminu

7) natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością OPERATORA w stanie nie gorszym, niż wynikającym z prawidłowej eksploatacji,

8) nie dokonywania samodzielnych napraw lub modernizacji urządzeń.


§
9

Obowiązki OPERATORA

1. OPERATOR zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy i regulaminu oraz cennika, a w szczególności zobowiązany jest do:

1) zapewnienia świadczenia usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach określonych w umowie, regulaminie i cenniku usług,

2) zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia usług na rzecz abonenta,

3) udostępnienia na żądanie abonenta informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi lub innych informacji dotyczących usługi,

4) ponoszenia odpowiedzialności za awarie, usterki lub uszkodzenia na zasadach określonych w regulaminie,

5) usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług,

6) bieżącego informowania abonenta o możliwościach modernizacji lub zwiększenia efektywności usługi wynikającej z postępu technicznego lub o dalszym rozszerzaniu oferty usług OPERATORA,

7) wykonywania wszelkich czynności dotyczących usługi mając na względzie przede wszystkim zachowanie ciągłości świadczenia usługi,

8) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, informowania indywidualnie każdego abonenta o istotnych okolicznościach dotyczących wykonywanej usługi.

9) publikowania danych dotyczących jakości świadczenia usług przez Nasze.pl na stronie internetowej Operatora.

2. OPERATOR ponosi odpowiedzialność:

۰ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, chyba że są one wynikiem działania abonenta, niedochowania przez abonenta przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu lub umowy, działania osób trzecich (których działanie nie jest w żaden sposób powiązane z OPERATOREM) lub powstały w wyniku siły wyższej, albo OPERATOROWI nie można przypisać winy za spowodowanie niewykonania lub nienależytego wykonania usług

۰ za nie dotrzymanie określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, za co Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień zwłoki

۰ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, za co Abonentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji przyznana Abonentowi kwota zostanie zaliczona Abonentowi przez Dostawcę usług na poczet przyszłej opłaty abonamentowej. W przypadku wyrażenia woli Abonenta, należna kwota zostanie przekazana na rachunek wskazany przez Abonenta w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.

§10

Urządzenia

1. W celu wykonania postanowień umowy OPERATOR umożliwi korzystanie przez abonenta z urządzeń będących własnością OPERATORA.

2. Koszty uszkodzenia lub utraty urządzenia obciążają abonenta jedynie w przypadku, gdy uszkodzenie lub utrata powstały jako następstwo nieuprawnionego działania abonenta, w szczególności poprzez użytkowanie urządzeń niezgodne z instrukcją obsługi lub inne przyczynienie się do uszkodzenia lub utraty.


§
11

Opłaty za usługi

1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie usługi składają się opłaty wynikające z cennika lub umowy.

2. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdym czasie, co nie stanowi zmiany umowy.

3. O każdej zmianie wysokości opłat oraz o zmianach w Cenniku OPERATOR jest zobowiązany powiadomić pisemnie i indywidualnie każdego abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego:

۰ na piśmie chyba, że Abonent zażąda, aby informacje te dostarczać mu indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej albo w inny sposób przewidziany w przepisach prawa,

۰ do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.nasze.pl. W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku Abonent ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej w BOK. W przypadku nieskorzystania przez Abonenta w terminie określonym w zdaniu poprzednim z prawa wypowiedzenia Umowy, zmiana warunków Umowy wchodzi w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi. Zasady odnoszącej się do roszczenia odszkodowawczego
i zwrotu ulgi nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w Umowie lub Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

4. W przypadku podwyższenia opłaty abonent jest uprawniony w terminie 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3, do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec tego okresu rozliczeniowego.

5. Wprowadzenie nowych pozycji do cennika w związku ze zmianami parametrów usługi lub rozszerzeniem cennika o nowe usługi nie stanowi zmiany umowy lub cennika.

6. Opłaty za usługi należne zgodnie z umową lub cennikiem płatne są na numer konta dostarczony wraz z pierwszą fakturą.

7. Abonent opłaca opłatę aktywacyjną wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy.

8. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat OPERATOR może naliczyć odsetki ustawowe. Odsetki należą się za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty należności określony w postanowieniach umowy.

9. W przypadku opłaty płatnej z góry za cały okres obowiązywania umowy zawartej na czas określony, abonent uiszcza stosowną opłatę na podstawie jednej faktury.


§
12

Zmiany

1. W czasie trwania umowy abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z umowy, może wnioskować o zmianę rodzaju usługi wybranej w umowie na inną usługę lub usługi świadczone przez OPERATORA i wyszczególnione w cenniku usług. Ograniczenie zakresu usług wymaga zgody OPERATORA wyrażonej na piśmie i może być uzależnione od opłacenia przez abonenta kosztów zmiany rodzaju usługi.

2. Zamówienia na zmiany usługi lub dodatkowe opcje mogą być składane przez Abonenta osobiście w BOK, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej:

۰ po dokonaniu identyfikacji Abonenta

۰ gdy zmiana dotyczy rodzaju świadczonych usług, okresu, na jaki Umowa została zawarta oraz dodatkowych opcji usług

۰ jeśli jest zgoda Operatora na dokonanie zmiany Umowy, wskazanej przez Abonenta, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zmiany Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość Operator potwierdzi Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy, jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w formie pisemnej (chyba, że Abonent zażąda, aby informacje te dostarczać mu indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej albo w inny sposób przewidziany w przepisach prawa), w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zlecenia zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania - potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeśli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez OPERATORA, w przypadku technicznych możliwości udostępnienia danej usługi oraz po spełnieniu warunków niezbędnych dla danej usługi, OPERATOR zawiera z abonentem aneks do umowy, określający zmianę rodzaju usług świadczonych lub udostępnianych przez OPERATORA.

4. Abonent, który w wyniku zmiany rodzaju usługi korzysta z usługi, za którą opłata w okresie rozliczeniowym jest różna od opłaty poprzednio uiszczanej, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę lub usługi świadczone lub udostępniane przez OPERATORA na podstawie umowy wraz
z aneksem, zgodnie z fakturą, za okres od pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego, w którym rozpoczęto dostarczanie do abonenta nowej usługi.

5. Zmiana lokalizacji świadczenia usługi wymaga zgody OPERATORA i podlega odrębnej opłacie.

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy (w tym warunków określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Nasze.pl). W przypadku zmiany warunków Umowy przez Operatora o treści proponowanych zmian oraz o uprawnieniach przysługujących Abonentowi w związku z ich wprowadzeniem Abonent zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca:

۰ na piśmie chyba, że Abonent zażąda, aby informacje te dostarczać mu indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej albo w inny sposób przewidziany w przepisach prawa,

۰ do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.nasze.pl

W przypadku braku akceptacji zmian Abonent ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej w BOK. W przypadku nieskorzystania przez Abonenta w terminie określonym w zdaniu poprzednim z prawa wypowiedzenia Umowy, zmiana warunków Umowy wchodzi w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

W razie skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi. Zasady odnoszącej się do roszczenia odszkodowawczego i zwrotu ulgi nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w Umowie lub Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.


§
13

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez abonenta w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub telefonicznie.

2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

۰ niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,

۰ nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej reklamującym,

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez OPERATORA lub adres miejsca zakończenia sieci,

5) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania przez OPERATORA terminu rozpoczęcia świadczenia usług określonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku o którym mowa w punkcie 5

8) podpis reklamującego – przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lud od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez OPERATORA.

5. W przypadku złożenia przez Abonenta reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu, osoba reprezentująca OPERATORA i przyjmująca reklamację jest zobowiązana potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.

6. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, (w tym drogą elektroniczną o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne), OPERATOR potwierdzi jej przyjęcie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w par.13 pkt 3, osoba reprezentująca OPERATORA i przyjmująca reklamację poinformuje reklamującego o konieczności jej uzupełnienia.

8. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, pozostawia się bez rozpoznania, o czym OPERATOR niezwłocznie powiadamia reklamującego.

9. OPERATOR rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia.

10. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

1) nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;

2) powołanie podstawy prawnej;

3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

4) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie kwoty i termin jej zwrotu;

5) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i termin jej zwrotu;

6) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne;

7) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.


11. W przypadku odmowy uznania przez OPERATORA reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna:

1) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

2) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą;


§
14

Ograniczenie świadczenia usług

OPERATOR może:

1) przerwać, zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług na rzecz abonenta, jeżeli abonent opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż 14 dni, aż do dnia uiszczenia na rzecz OPERATORA wszystkich zaległych opłat,

2) ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług,jeżeli abonent narusza warunki regulaminu, umowy lub cennika usług albo podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie usług przez OPERATORA, aż do dnia zaprzestania tych naruszeń.


§
15

Rozwiązanie umowy

1. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana, poza przypadkami szczególnymi określonymi w regulaminie, za porozumieniem stron dokonanym w formie pisemnej.

2. Abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas określony przed upływem terminu jej obowiązywania, musi jednak wnieść dodatkową opłatę instalacyjną określoną w umowie.

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego
w umowie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. OPERATOR może rozwiązać umowę z abonentem w trybie natychmiastowym w przypadku:

1) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia usług przez OPERATORA, spowodowanych decyzją administracyjną;

2) zmiany przepisów prawa wprowadzonych po dniu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych przez OPERATORA, na podstawie zgłoszenia telekomunikacyjnego zgodnie z ustawą;

3) niezawinionej przez OPERATORA zmiany warunków świadczenia usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie usług ze względów technicznych,

4) nie uregulowania w terminie przez abonenta opłat na rzecz OPERATORA za świadczone usługi;

5) wykorzystywania przez abonenta łącza i sieci OPERATORA w sposób zagrażający istotnym interesom innych abonentów lub interesom OPERATORA poprzez działania niezgodne z prawem, umową lub regulaminem;

6) rażącego naruszenia umowy przez abonenta i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;

7) gdy ogłoszona zostanie upadłość abonenta albo zostanie wszczęte względem niego postępowanie likwidacyjne lub układowe.

5. Abonent może rozwiązać umowę z OPERATOREM w trybie natychmiastowym w przypadku:

1) rażącego i zawinionego naruszenia umowy przez OPERATORA i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;

2) wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 7 dni z przyczyn zawinionych przez OPERATORA;

3) naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej względem abonenta niezgodnie z ustawą;

4) instalowania przez OPERATORA w celu świadczenia usługi urządzeń nie posiadających homologacji;

5) ogłoszona zostanie upadłość OPERATORA, albo zostanie wszczęte względem niego postępowanie likwidacyjne;

6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej, przy czym oświadczenie takie powinno zostać przesyłane listem poleconym na wskazany w umowie adres drugiej strony. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zawierać podstawę faktyczną i formalną rozwiązania.

7. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy OPERATOR zaprzestaje świadczenia usług na rzecz abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez abonenta na podstawie tej umowy oraz w każdym czasie może je zdemontować i zabrać.

8. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą usług w zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Dostawcą usług w zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie również w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§16

Wygaśnięcie umowy

Umowa wygasa wskutek:

1) upływu okresu na jaki została zawarta (z zastrzeżeniem §6 punkt 2);

2) śmierci abonenta;

3) rozwiązania przez jedną ze stron.


§
17

Cesja

Abonent za zgodą OPERATORA wyrażoną na piśmie ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.


§
18

Zmiana regulaminu

O zmianach w regulaminie OPERATOR powiadomi abonenta poprzez wysłanie stosownej informacji w formie pisemnej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.nasze.pl
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca. Jeżeli abonent nie wypowie umowy w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia mu zmian regulaminu przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków umowy.


§
19

Postanowienia końcowe

1. Abonent wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych OPERATORA.

2. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia,
o których mowa w umowie lub regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

Copyright © 2018 Nasze Radio sp. z o.o.